Log of apoclyon 0 0 1apoclyon 0 0 1: x_X
Eliza0:Please go on.